No more I wish I had known

No more I wish I had known
No more I wish I had known